Vrijheid Urmond

Met het historisch festival VRIJHEID URMOND wordt het initiatief genomen de toeristische aantrekkingskracht van Urmond en het Maasdal te vergroten door het rijke historische verleden van de Vrijheid Urmond uit te dragen en de inwoners en de verenigingen hierbij nauw te betrekken.

Hiermee wordt de bekendheid vergroot en meer zichtbaarheid gegeven aan de rijke historie van Urmond en het Urmonds cultureel erfgoed. De wijze waarop dit vorm krijgt draagt bij aan de sociale cohesie in Urmond en vergroot de toeristische uitstraling van Urmond en het Maasdal. Dit gewenste effect wordt bereikt door de historie van Urmond te laten herleven in zijn monumentaal decor met o.a. 18 rijksmonumenten. Ambitie is het organiseren van een historisch festival dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Historisch moet het kloppen. Het Euregionaal streekarchief in Sittard heeft gericht onderzoek gedaan naar de oudste geschiedenis van Urmond. Streekarchivaris dhr. H. Strijkers is betrokken bij de inventarisatie van thema’s en de uitwerking ervan en levert een bijdrage aan een boekje over 400 jaar Schippershuis. In het Schippershuis zal in samenwerking met het Streekmuseum Elsloo een tentoonstelling over de Maasvaart worden ingericht.

Met de opbrengst van de activiteiten zal het nog niet zichtbare deel van het Urmonds erfgoed -letterlijk- aan het licht worden gebracht. In het bijzonder de opgraving van de oude haven en het in beeld brengen van de vroegere omwalling met poorten en rondelen.

De voorgenomen activiteiten en de wijze waarop ze worden uitgevoerd getuigen van een ambitieuze aanpak. Hierbij is een inzet van vele vrijwilligers en verenigingen een voorwaarde, maar tevens ook een bewuste keuze. Het kan daarmee een groots festival worden, waarbij ieder een steentje kan bijdragen. Jong of oud, getalenteerd of niet, uitvoerend of organiserend, voor een kleine taak of een grote klus. Door intensief met elkaar samen te werken aan het uitdragen van het historisch en culturele erfgoed, wordt tevens een stevige basis gelegd voor een toekomstbestendige en samenwerkende gemeenschap. In een tijd van drukte, haast, oppervlakkigheid en mondialisering is aandacht voor eigen historie, samenwerking en ontspanning een welkome aanvulling.

Qua kijkspel en beleving moet het festival aan de maat zijn: het moet interessant en leuk zijn om te kijken en te ondergaan. Veel aandacht zal daarom worden besteed aan de enscenering en de aankleding. Ten dele worden hiervoor bestaande historische groepen van buiten Urmond aangetrokken. Dit ten behoeve van de optochten met historische passages en hun entourage. Participerende verenigingen en burgers worden uitgenodigd en aangemoedigd om met kleinere initiatieven te komen, bijvoorbeeld een historisch wagenspel, oude spelletjes en attracties, kramen met historische waren, individuele acts, waarbij men zelf voor de aankleding zorgt. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van podia, kramen, tenten en andere voorzieningen waarover het St.-Leendertcomité beschikt.

Locatie

Mauritslaan 36b
6129 EM Urmond
Telefoonnummer: 0464261587